VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro prodej on-line kurzů a vzdělávacích akcí společnosti Péče o jizvy

Milí návštěvníci webových stránek www.peceojizvy.cz (dále jen „web“),

právě se nacházíte na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich on-line kurzů a objednávku našich přednášek a seminářů (dále jen „vzdělávací akce“) přes web. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před vlastní objednávkou vybraného online kurzu nebo vzdělávací akce, kdy zaškrtáváte také políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.

Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem, věnujte jim tedy prosím náležitou pozornost.

VOP vs. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Samotný nákup online kurzů a objednávání vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.
Nákup online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi naší společností jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi naší společností jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na našem webu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

I. OD KOHO NAKUPUJETE?

Společnost Péče o jizvy
IČ: 01441604
Sídlo: Nálepkova 197/14, 637 00 Brno
E-mail: podpora@peceojizvy.cz
Bankovní spojení:
Bankovní účet vedený v CZK: č. účtu: 1295213058/3030, SWIFT: AIRACZPP, IBAN: CZ54 3030 0000 0012 9521 3058
Bankovní účet vedený v EUR: č. účtu: 1295213066/3030, SWIFT: AIRACZPP, BIC: CZ3230300000001295213066

Naše společnost není plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

II. K ČEMU A KE KOMU SE TYTO VOP VZTAHUJÍ?

KDO JE KUPUJÍCÍ a SPOTŘEBITEL?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webu s naší společností uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu. Jako Kupujícího v dalším textu označujeme i klienta, který přes web objedná vzdělávací akci a uzavře s naší společností Smlouvu o poskytování služeb.
Kupující, který si koupí online kurzy nebo objedná vzdělávací akci, může být spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), ale i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).
Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme web. Náklady spojené s použitím komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující objednáváte online kurzy i vzdělávací akce přes web, tj. skrze objednávkový formulář na dané webové stránce.
 2. POPIS ONLINE KURZŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webu naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů a vzdělávacích akcí - obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, spolu s referencemi našich klientů. Prezentace uvedená na webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Pro objednání přes web slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), pokud již není přímo ve formuláři uvedeno, vyplníte také, který online kurz či vzdělávací akci (a v jakém termínu) objednáváte a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
  O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webu vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, přílohou mailu je i faktura. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webu, není-li výslovně uvedeno jinak.
  Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.
  V případě pochybností na naší straně vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
  Objednávat online kurzy a vzdělávací akce je možné přes webové rozhraní. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA A MOŽNOSTI ÚHRADY

 1. CENA ONLINE KURZŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ je uvedena na webu a je platná po celou dobu, kdy je na webu. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webu uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).
 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u online kurzu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu online kurz či vzdělávací akci dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám online kurz či vzdělávací akci dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet uvedený v záhlaví těchto VOP. Zároveň pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
 5. SPLATNOST CENY: Cena online kurzu a rezervační záloha pro vzdělávací akci je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře.
  Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit kupujícímu úhradu formou splátkového kalendáře. 
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU nebo VZDĚLÁVACÍ AKCE

A. Dodací a storno podmínky online kurzů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webu a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce.
 2. DODACÍ LHŮTA. Online kurz bude dodán vždy až poté, co bude platba připsána na náš bankovní účet. Termínově buď ke konkrétnímu datu, je-li uvedené na prodejní webové stránce daného online kurzu. Nebo, pokud konktréní datum není stanoveno, pak do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet.
 3. FUNKČNOST OBSAHU. Digitální obsah (online kurz) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu html a také funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s námi a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.
 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vzdělávací akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.
 6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili rezervační zálohu a zrušíte účast nejpozději 14 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude Vám vrácena v celé výši. V případě zrušení účasti v době kratší, je rezervační záloha nevratná.

VI. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. NAŠE ODPOVĚDNOST. Online kurzy i vzdělávací akce jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě informací z online kurzů či vzdělávacích akcí sami dosáhnete. Kupující je zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě a za případné škody způsobené sobě svým neuváženým či jiným chováním. Naše kurzy nenahrazují osobní konzultaci, lékařskou péči či psychoterapeutickou pomoc, nejedná se o zdravotní služby.
 2. AUTORSKÁ PRÁVA. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.
 2. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).
 3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny nebo dílčí úhrady (splátky) ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 4. Jak vy jako Kupující, tak naše společnost jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
 5. Garance vrácení peněz
  U vybraných produktů (online vzdělávací programy) má kupující možnost do 10 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na jím uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebude spokojen nebo zjistí, že zakoupený trénink či program není pro něho vhodný. Údaj, zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uveden na webových stránkách vybraného produktu.
  V případě tohoto odstoupení od smlouvy tj. z důvodu nespokojenosti kupující:
  - musí tento svůj projev vůle odeslat prodávajícímu nejpozději 10. den po převzetí produktu (tj. zaslání přístupových údajů do členské sekce).
  - Formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení ZDE) kupující odešle elektronickou formou na adresu podpora@peceojizvy.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti a uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.
  Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu kupujícího. Prodávající je oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese podpora@peceojizvy.cz.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete pod tímto odkazem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 3. 1. 2019 (datum zřízení nového bankovního účtu vedeného v EUR).